Close Menu

Baggeren

Baggeren is het uit permanente of tijdelijke wateren verwijderen van slib en ander niet in een bodemhorizont gestructureerd organisch materiaal, dat onder invloed van verzuring en/of vermesting is ontstaan. Baggeren wordt als herstelbeheer toegepast in vennen en laagveenwateren. Het verwijderen van oude pakketten vast veen (d.w.z. niet sterk veraard veen) is geen effectgerichte maatregel. Vanwege de archiefwaarde van onverstoorde oude veenpakketten is het wenselijk deze te behouden.

Doel
Afvoer van nutriënten en zuren door het verwijderen van sliblagen en andere lagen week organisch materiaal die ontstaan zijn onder invloed van verzuring en/of vermesting.

Aandachtspunten

  • In de Vennensleutel (en brochure ‘Sleutelen aan vennen') is een stappenplan aangegeven om voor een ven het juiste maatregelenpakket te kiezen.
  • Na baggeren kan de hervestiging van soorten een flessenhals vormen voor herstel van levensgemeenschappen. Er is daarom aandacht nodig voor locaties met restpopulaties (refugia). Het sparen van delen van de vegetatie kan hierbij een oplossing zijn.
  • In vennen kan het nodig zijn baggeren te combineren met maatregelen om herverzuring te voorkomen. Dit kan in de vorm van inlaat van grondwater of inlaat van gebufferd oppervlaktewater en bekalking van het inzijggebied.
  • Baggeren wordt vaak uitgevoerd in combinatie met het plaggen van de (ven)oevers en het vrijstellen van de oevers van bos tot 30 meter uit de hoogwaterlijn. Het doel van het vrijstellen van oevers is: 1. het tegengaan van (her)eutrofiëring van wateren door inwaaien van blad, stuifmeel en strooisel, 2. het herstel van de windwerking op het water en 3. het verminderen van verdamping waardoor langdurig hogere waterpeilen optreden en de periode van droogval niet te lang wordt voor amfibische gemeenschappen van planten en dieren.