Close Menu

Bekalken

Onder bekalken wordt verstaan het toevoegen van kalk of kalkhoudende stoffen, om de effecten van verzuring tegen te gaan. Verzuring kan in natte systemen ook worden tegengegaan door het toevoegen van basische stoffen (bufferstoffen) door middel van het aanvoeren van gebufferd grond- of oppervlaktewater.

Doel
Doel van het toevoegen van bufferstoffen is het herstel van de zuurgraad van de bodem of het oppervlaktewater. Hiermee wordt beoogd de basenverzadiging of buffercapaciteit van de bodem of het water op peil te brengen, waardoor het systeem beter bestand is tegen de effecten van verzuring of de gevolgen van verzuring worden verholpen.

Aandachtspunten

  • Toevoegen van basische stoffen kan in de vorm van een kalkgift, beleming of buffering met gebufferd voedselarm grond- of oppervlaktewater.
  • Toevoegen van kalk of kalkhoudende stoffen aan de waterlaag van (zeer) zwak gebufferde wateren leidt tot eutrofiĆ«ring en is daarom geen effectgerichte maatregel.
  • Toevoegen van basische stoffen wordt vaak in combinatie met andere maatregelen uitgevoerd. Met name in geval van geaccumuleerd, voedselrijk organisch materiaal, is het toevoegen van basische stoffen zonder plaggen of baggeren in de regel niet zinvol.
  • Indien buffering met grond- of oppervlaktewater onmogelijk is, bijvoorbeeld door verzuurd kwelwater, en de zaadbank is nog (deels) intact, is bekalking van het inzijggebied een optie. Dit wordt doorgaans in combinatie met plaggen en/of baggeren uitgevoerd. Vanwege de complexiteit van zo'n herstelproject is advisering door het OBN-deskundigenteam gewenst.
  • Verdere informatie over het toepassen van bekalking is te vinden onder herstelbeheer van Droge heide , Natte heide , Duinheide , Heischraal grasland , Bloemrijk grasland , Eikenhakhout en Vochtig Weidevogelgrasland.
  • Bij het herstelbeheer van (zeer) zwakgebufferde vennen komt het toevoegen van basische stoffen in de vorm van inlaat van grondwater of inlaat van gebufferd oppervlaktewater en bekalking van het inzijggebied aan bod.