Close Menu

Chopperen

Chopperen is een vorm van verdiept maaien of van ondiep plaggen, afhankelijk van de diepte, waarop de machine wordt afgesteld. Chopperen kan als vorm van plaggen worden gebruikt op plaatsen waar de strooisellaag dunner is dan twee centimeter.

Doel
Afvoer van de overmaat aan voedingsstoffen en zuren die zich in de loop der jaren in het systeem hebben opgehoopt in vegetatie, strooisel en de bovenste bodemlaag onder invloed van de VER-thema’s door het diep wegmaaien van de vegetatie, en opnieuw beginnen van de vegetatiesuccessie vanaf een vrijwel kale bodem.

Uitvoeringsvoorschriften

  • In verdroogde situaties alleen in combinatie met hydrologische maatregelen, tenzij deze (vooralsnog) niet mogelijk zijn en bepaalde gemeenschappen met kenmerkende soorten ter plaatse ernstig worden bedreigd en dienen te worden behouden.
  • Bij een pHKCl≤4,2 van de bodem in oorspronkelijk zwak gebufferde heiden en heischrale graslanden  binnen één jaar na chopperen bekalken van de chopperplek met 2.000 kg kalk per hectare.
  • Restpopulaties van zeldzame planten en dieren dienen gespaard te worden. Hetzelfde geldt voor restpopulaties van soorten met een kortlevende zaadbank.

Aandachtspunten
Zie de aandachtspunten onder de beheersmaatregel plaggen.

Aanvullende maatregelen

  • Verwijderen van bosopslag. Het kan nodig zijn als voorbereidende maatregel de plagplek en de directe omgeving daarvan vrij te maken van bosopslag.
  • Maaien na chopperen. Indien op de chopperplek in de jaren na chopperen veel zaailingen van bomen ontkiemen, kan jonge opslag worden gemaaid.