Close Menu

Opslag verwijderen

Onder het verwijderen van bosopslag wordt verstaan:

  • Het vrijmaken van bosopslag van de te behandelen locatie en de directie omgeving als voorbereidende maatregel voor plaggen, chopperen, maaien of baggeren.
  • Het verwijderen van bosopslag dat het gevolg is van verzuring, vermesting of verdroging.
  • Het verwijderen van bosopslag ter verbetering van de hydrologische situatie
  • Het verwijderen van bosopslag ter aanpassing van de morfologie

Doel

  • Het mogelijk maken van maatregelen gericht op afvoer van organische stoffen.
  • Het tegengaan van verbossing van open vegetaties.

Uitvoeringsvoorschriften

  • In moerasheides - zoals in de veenmosrietlanden - treedt bodemverdichting op bij gebruik van zwaar materieel bij het maaien. Bij bodemverdichting krijgt Pitrus (Juncus effusus) de kans zich explosief uit te breiden met alle gevolgen van dien, met name verlies aan biodiversiteit.