Close Menu

N01.01 Zee en wad

Herstel biobouwers Griend

Het onbewoonde vogeleiland Giend is onderdeel van de dynamische Waddenzee en verandert derhalve steeds van vorm. Maar door een onbalans in aangroei en afslag dreigt het eiland langzaam in zee te verdwijnen. Het 25 jaar geleden ter bescherming aangelegde zandlichaam aan de westkant van het eiland is inmiddels verdwenen. In 2017 is begonnen met een herstelproject om de functies (als broedplaats, foerageergebied en hoogwatervluchtplaats voor wadvogels en als werp- en zoogplek voor de grijze zeehond) van het eiland Griend te behouden en te versterken, daarbij gebruik makend van de dynamiek van de Waddenzee.

In 2016 bleek namelijk uit onderzoek dat Griend geen barrière-eiland, maar een schoorwal-eiland is en dat stormvloeden een sleutelrol speelden bij de vorming en instandhouding van het eiland. Vooral inspoeling van zeegras en oude schelpen zoals kokkels gaven eeuwenlang stevigheid aan de schoorwal. Daarom zijn bij de nieuwe herinrichting in 2017 zandsuppleties uitgevoerd en schelpenruggen en wallen van afgeplagde vegetatie aangelegd. Daarnaast zijn experimenten ingezet om mosselbanken en zeegrasvelden te vormen om de samenhang tussen natuurlijke processen te bestuderen en bij te dragen aan kennis voor een langduriger behoud van stormvloedschoorwaleilanden.

Lees op de speciale website meer over de ontwikkelingen rond het herstel van Griend.

Lees ook het plan voor procesgerichte monitoring van Griend dat in OBN-kader wordt uitgevoerd.