Close Menu

N01.04 Zand- en kalklandschap

Natuurlijke ontwikkeling Veluwezoom
Het grootste deel van Nationaal Park Veluwezoom bestaat uit beheertype Zand- en kalklandschap, ruim 3000 hectare. In 2014 is een nieuwe visie ontwikkeld op het gebied, die enerzijds uitgaat van een groter streven naar natuurlijke processen, maar anderzijds ruimte biedt om waar nodig in te grijpen. 

De nadruk ligt op landschapsvormende soorten. Deze mogen zich op eigen kracht vestigen, verspreiden, sterven door ouderdom, ziekte, predatie e.d. en niet door oogst én als biomassa blijven liggen. In het overgrote deel van Veluwezoom vindt nu begrazing plaats door runderen dan wel paarden. Er is voorlopig geen streven om hier grazers aan toe te voegen. Wild zwijn is de diersoort bij uitstek die kan zorgen voor de noodzakelijke dynamiek en daarmee variatie in tijd en ruimte in de natuur. Daartoe dient de stand zich wel op natuurlijke wijze te kunnen ontwikkelen. 

Hoewel de natuurlijke processen zoveel mogelijk ruimte krijgen, is menselijk ingrijpen soms nodig voor een duurzame verscheidenheid, heterogeniteit en biodiversiteit. Om deze reden zullen de heidevelden en - veldjes binnen het zand- en kalklandschap vooralsnog extensief beheerd blijven, in die zin dat dichtgroei met bos zal worden tegengegaan. Daarmee wordt ruimte geboden aan enkele andere unieke natuurlijke processen en andere waarden. Het beheer vindt terughoudend en in tijd en ruimte gespreid plaats te vinden, waarbij afvoer van biomassa niet gewenst is. 

Lees meer in de Toekomstvisie Veluwezoom