Close Menu

N06 Voedselarme venen en vochtige heiden

Karakteristieken
Voedselarme venen en vochtige heiden zijn natte, voedselarme, open gebieden met lage begroeiingen die voor een groot deel de neiging hebben tot veenvorming. In de lage begroeiing komen onder andere heidesoorten, kruiden en/of veenmossen voor die zijn aangepast aan voedselarme omstandigheden. De combinatie van hoge waterstanden en geringe voedselrijkdom zorgt ervoor dat de plantenresten niet volledig vergaan, maar zich na verloop van tijd ophopen, waardoor een veenpakket kan ontstaan.

Ontstaan
Grote delen van ons land waren eertijds bedekt met hoogveen en voedselarme laagvenen, zowel in oost-Nederland als in het lage westen. De huidige voedselarme venen en vochtige heiden zijn daarvan meestal restanten die slechts gedeeltelijk zijn ontsnapt aan afgraving, drooglegging en ontginning. Alleen daar waar de omstandigheden gunstig zijn, komt de successie naar voedselarme venen weer op gang. In west-Nederland gaat het dan om Veenmosrietland en moerasheide en om Trilvenen, in oost-Nederland om de beide ventypen. In het laatste geval gaat de successie slechts zeer langzaam (honderden jaren). Daarnaast zijn er enkele gebieden waar het hoogveen als eindstadium van de successie in stand is gebleven.

Beheertypen
Het natuurtype omvat de volgende zes beheertypen:

De verschillen tussen deze beheertypen hebben deels te maken met verschillen in beheer. Daarnaast zijn natuurlijk ook de lokale omstandigheden bepalend voor het beheertype. Ook binnen een beheertype kunnen de abiotische omstandigheden variƫren, waardoor bijvoorbeeld de successie in het ene geval kan verschillen van het andere. Zo zijn sommige Vochtige heiden nat genoeg om zich geleidelijk te kunnen ontwikkelen tot Hoogveen.

Kaderrichtlijn Water
Voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het Nederlandse oppervlaktewater onderverdeeld in vijftig watertypen. Natuurtype Voedselarme vennen en vochtige heiden kan de onder andere volgende KRW-watertypen bevatten:

M12 Kleine ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen) 
M13 Kleine ondiepe zure plassen (vennen) 
M26 Ondiepe zwak gebufferde hoogveenplassen/vennen 

Voorkomen en areaal
Het natuurtype komt vooral verspreid voor op de nattere delen van de zandgronden in oost-Nederland en in sommige delen van het laagveengebied in west- Nederland, waar het ooit heel algemeen was.
De gebieden waarin voedselarme venen en vochtige heiden voorkomen, worden overwegend gevoed door regenwater. Het natuurtype komt ook elders in Nederland lokaal op kleine schaal voor.