Close Menu

Over OBN

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken.

De werkgebieden van het Kennisnetwerk zijn:

  • Nationaal Natuurnetwerk: inrichting van nieuw verworven (landbouw)gronden naar bepaalde natuurtypen 
  • Natura 2000: beheer en ontwikkeling gericht op het realiseren van de (internationale) instandhoudingsdoelen voor habitats en soorten en de daarvoor op te stellen herstelstrategieĆ«n- en maatregelen. Bijvoorbeeld voor de mitigatie van de effecten van stikstofdepositie of door hydrologisch herstel.
  • Soortenbeleid: behoud of herstel van populaties van bedreigde en beschermde soorten en (waar nodig) bestrijding van invasieve exoten, hetzij door specifieke maatregelen, hetzij door inrichting en herstel van natuurgebieden. 
  • Cultuurlandschap: effectiviteit van het particulier landschaps-, landgoed- en bosbeheer en van het agrarisch natuurbeheer.

Het netwerk OBN Natuurkennis bestaat uit acht deskundigenteams, georganiseerd per landschapstype, en de expertisegroep Fauna.

In elk deskundigenteam zitten zowel terreinbeheerders, beleidsmakers als onderzoekers. Het onderzoek is vraaggestuurd: in coproductie door eigenaren/ beheerders, overheden en onderzoekers worden kennisvragen geformuleerd en onderzoeksprojecten ontwikkeld. 

Het OBN doet onderzoek en publiceert naar aanleiding daarvan rapporten, artikelen en brochures. Naar aanleiding van vragen van terreineigenaren geven de deskundigenteams adviezen over inrichting of beheer. Het kennisnetwerk organiseert regelmatig activiteiten zoals veldwerkplaatsen, symposia, workshops en kennisdagen om kennis uit te wisselen. De werkwijze binnen het OBN Natuurkennis is samengevat in een notitie die haar werkwijze en organisatie beschrijft. 

Het Ministerie van LNV en BIJ12/IPO zijn verantwoordelijk voor de aansturing van OBN Natuurkennis. De coƶrdinatie van het kennisnetwerk is in handen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).