Close Menu

Werkwijze

In de deskundigenteams van het kennisnetwerk signaleren bos- en natuurbeheerders, onderzoekers van universiteiten en adviesbureaus en beleidsmakers van rijk, provincies en waterschappen samen problemen in het herstel, ontwikkeling en beheer van natuur en zetten deze om in onderzoeksvragen. Het onderzoek moet leiden tot concrete maatregelen voor beheer, behoud en herstel van bos en natuur. Tijdens de gehele cyclus van probleemverkenning tot aan de verspreiding van de nieuwe kennis werken beheerders, onderzoekers en beleidsmakers intensief samen in deskundigenteams. Wat het Kennisnetwerk OBN doet staat beschreven onder 'Wat doet OBN'?

Organisatie
De organisatie van het kennisnetwerk OBN Natuurkennis bestaat uit de Deskundigenteams, het OBN Platform, de Stuurgroep, de Adviescommissie OBN en het Directeurenoverleg OBN. De organisatie is weergegeven in onderstaande figuur.

De voorzitters en vicevoorzitters van de acht Deskundigenteams en de Expertisegroep Fauna vormen samen met vertegenwoordigers van BIJ12, de provincies, het ministerie van LNV,  Stowa en RWS het OBN Platform. In het Platform worden enkele keren per jaar de onderzoeksvoorstellen die deskundigenteams ontwikkelen besproken andere voorkomende activiteiten (adviezen, monitoring en communicatie).

In de Stuurgroep OBN Natuurkennis zijn de financiers van het kennisnetwerk (het ministerie LNV en de provincies), de terreinbeheerders en het onderzoek vertegenwoordigd. De stuurgroep stelt het jaarplan vast en besluit naar welk onderzoek het geld dat jaar gaat.

Samenstelling van de Stuurgroep OBN
Voorzitter: Nicole Olland, Provincie Overijssel
Secretaris: Marike Bontenbal, Secretaris LNV;

Beleid

 • Ernestine Meijer; MT-lid Natuur directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij LNV.

Beheer

 • Marc de Wit; Programmadirecteur natuurherstel Staatsbosbeheer; 
 • Teo Wams; Adviserend lid als voorzitter OBN Platform en Adviescommissie;

Onderzoek

 • Koos Biesmeijer; Directeur Naturalis en hoogleraar Leiden Universiteit.
 • Ellen Weerman, HAS

De stuurgroep laat zich adviseren door de OBN Adviescommissie. Deze bestaat ook tripartite uit 3 maal 3 vertegenwoordigers van beleid, beheer en onderzoek (deze zijn géén lid van een van de Deskundigenteams). Deze Adviescommissie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen van het OBN en prioriteert deze binnen het beschikbare budget OBN (de selectie van meest urgente en relevante onderzoeken) en doet daarmee een voorstel voor het nieuwe jaarplan.

Samenstelling van de OBN Adviescommissie
Voorzitter: Teo Wams; Directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten;
Secretaris: Anke Kappers; programmasecretaris Kennisnetwerk OBN VBNE

Beheer

 • dhr. Wilfred Alblas; Directeur-rentmeester Stichting het Limburgs Landschap;
 • mevrouw Sjakel van Wesemael; Sector directeur Natuur & Beleving PWN;
 • dhr. Joost Backx; Senior adviseur Grote wateren & Natura2000, RWS Directie Water, Verkeer en Leefomgeving;

Beleid

 • dhr. Joost Backx; Rijkswaterstaat;
 • dhr. Dolf Moerkens; Beleidsmedewerker Waterbeleid Unie van Waterschappen;
 • dhr. Wilbert van Vliet; Teamhoofd Natura2000 Directie Biodiversiteit & Natuur LNV;

Onderzoek

 • David Kleijn; Hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer WUR;
 • Rien Aerts; Hoogleraar/hoofd (afdeling) Systeemecologie VU;
 • Martin Wassen; Hoogleraar Milieuwetenschappen Copernicus Instituut UU.

Het Directeurenoverleg bestaat uit Jan Willem van der Vegte, voorzitter (Bij12), Saskia Ligthart (LNV), Martin van Oosterhout (LNV) en Bopp van Dessel (VBNE). Het secretariaat van het directeurenoverleg berust bij Margot Kroot, Bij12. Het Directeurenoverleg is verantwoordelijk voor een goed en soepel verloop van de werkprocessen binnen het kennisnetwerk.
 

Het Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de het bureau van de VBNE. 
Medewerkers:

 • Sandra Beekmans, Programmamanager OBN
 • Anke Kappers, Programmasecretaris OBN
 • Geert van Duinhoven, Adviseur kennisdelen
 • Maaike Hoogland, Communicatieadviseur
 • Marijn Meiler, Communicatieadviseur

De activiteiten van het Kennisnetwerk OBN worden vastgelegd in meerjarige kennisagenda’s, jaarplannen en jaarverslagen en de jaarrekeningen.

Financiering
Het ministerie LNV financiert de instandhouding van de kennisstructuur (waaronder de Deskundigenteams), de kennisverspreiding, advisering, de aanbestedingen, lange termijn monitoring van OBN-experimenten en stelt incidenteel extra subsidie beschikbaar voor belangrijke inhoudelijke thema’s. Dit is ongeveer €850.000 per jaar. De provincies financieren gezamenlijk via Bij12 het onderzoeksbudget van €950.000 per jaar. Samen met andere partijen die cofinanciering inbrengen zoals waterschappen, individuele provincies of  Rijkswaterstaat gaat er jaarlijks €1 – 1,5 miljoen om in het onderzoek.